Salgsbetingelser

Tjenesteavtale

Disse betingelsene (”Tjenesteavtalen”) gjelder mellom NorISP AS (”Norisp”), organisasjonsnummer NO990833788MVA, og enhver fysisk eller juridisk person som bruker eller bestiller tjenester hos NorISP (”Kunden”). Avtalen er gyldig fra 01.01.2009 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre:

1. Generelle betingelser – generelle betingelser for alle kunder av NorISP

2. Registreringsavtale – betingelser for registrering, overføring og fornyelse av domenenavn

3. Betingelser for hostingtjenester – spesifikke betingelser for våre hostingtjeneste

Generelle betingelser

Avtaleperiode

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 12 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til NorISP enten per epost til post@norisp.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 45 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum ett år. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og er en del av avtalen Kunden inngår ved bestilling av tjenester hos NorISP. Kontantkjøp og faktura sendt per epost er normalt fritatt for fakturagebyr. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter. Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

NorISP forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser. Prisendringer varsles 3 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde NorISP oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v.
Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder NorISP seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).NorISP forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet. NorISP forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

Angrerett og reklamasjon

Tjenester som er levert elektronisk påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at Kunden gir avkall på angreretten.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles NorISP skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor NorISP.

Stenging eller suspensjon

NorISP forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

NorISP kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter NorISP sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som NorISP setter.

Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i NorISP sine systemer. NorISP forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid.

Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet. Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

NorISP kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

NorISP kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. NorISP vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene NorISP har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode. Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.

NorISP kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. NorISP er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

Kunden forplikter seg til å holde NorISP skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot NorISP som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom NorISP sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forholdsom vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og NorISP skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at NorISP forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider.

Registreringsavtale

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering, parkering og drift, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenet er registrert under. Når domenet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av NorISP, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde NorISP skadesløs i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Domeneregistrering

NorISP kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens NorISP behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Kunden står ansvarlig for at en domenenavnssøknad samsvarer med gjeldende navnepolitikk for det aktuelle toppnivået.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN og NORID, eller annen toppnivåregistrar, og som NorISP må respektere som registrar for domener. NorISP kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivåregistrar.

Domenesøknad utføres av NorISP på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er selv ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan NorISP ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at NorISP kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle Whois-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. NorISP formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

NorISP tildeler i utgangspunktet registrerte domenenavn navneservere. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden ansvarlig for at disse angis korrekt på bestillingstidspunktet, eller ved senere endringer.

Kunden står også selv ansvarlig for å legge inn DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av NorISP.

Flytting

Ved flytting til annen registrar er Kunden pålagt å sende inn skriftlig oppsigelse i henhold til ”Oppsigelse av tjenester”. Manglende  meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding er mottatt og registrert. Flyttingen som sådan skal normalt utføres av ny registrar.

Flytting av domenenavn vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av oppsigelsen og er bekreftet av NorISP.

Hostingtjenester

Generelt

NorISPs tjenester må ikke benyttes til formål som NorISP, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer,distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

NorISP tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med NorISP sin serverkonfigurasjon og programvare.

NorISP yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.  Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder NorISP seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten.

Generelle vilkår for sending av epost hos NorISP

NorISP forbyr utsendelse av spam. NorISP definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger.

NorISP forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av NorISP. Tjenester levert av NorISP tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

Tjenesten gir tilgang til en epostkonto på en av NorISP sine epostservere, og er ment for personlig bruk, privat og forretningsmessig. NorISP tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til tjenesten. Epost lagres på NorISP sine servere, inntil kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som NorISP forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Begrensninger for sending av epost fra webhotell

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i avsnittet «Generelle vilkår for sending av epost hos NorISP». I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

• Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.

• Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

• Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.

• Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Webhotell

Tjenesten gir tilgang til et område på en av NorISP sine webservere. NorISP tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett. Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som NorISP forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område. Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Dersom Kundens plassbruk belaster utover den avtalte lagringsmengden, vil NorISP informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette data eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter data vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste nivå, og Kunden fakturert deretter.

 

Backup

NorISP tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup de fleste andre dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. Restore av data på kundens forespørsel faktureres etter gjeldende timepriser. NorISP er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom NorISP sine tjenester.